Aktualności

Zobacz więcej
Regulamin gry miejskiej

Regulamin gry miejskiej

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem gry miejskiej z okazji XXXII Światowego Dnia Młodzieży

REGULAMIN

§ 1. ORGANIZATOR GRY

1. Organizatorem Gry Miejskiej (zwanej dalej Grą), jest Duszpasterstwo Młodzieży BETANIA, ul. Kościelna 1A, 15-087 Białystok

2. Osoby obsługujące Grę (będą posiadały identyfikator), są przedstawicielami Organizatora odpowiedzialnymi za przebieg Gry, przyjmowanie Kart Gry, liczenie Punktów.

§ 2. UCZESTNICY GRY/GRACZE

1. Organizator nie ogranicza wieku Uczestników Gry (zwanych dalej Graczami).

2. Gracz powinien być w ogólnym dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Graczom.

4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Gracz wyraża zgodę na:

a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;

b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883);

c) opublikowanie w mediach patronackich, na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook wizerunku uczestnika, a także imienia i nazwiska Gracza w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.

§ 3. WARUNKI I ZASADY GRY

I. WARUNKI GRY

1. Gra odbędzie się w sobotę 8 kwietnia 2017 r. w Białymstoku w godz. 10.00-13.00.

2. Gra zaczyna się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A; 15-087 Białystok i kończy w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej 3, 15-087 Białystok

3. Warunkiem udziału w Grze jest posiadanie Karty Gry.

4. Warunkiem otrzymania Karty Gry jest rejestracja w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w godzinach 10.00-11.00 w dniu 8 kwietnia 2017 r.

5. Każdy Gracz, po zarejestrowaniu otrzyma:

a) Kartę Gry;

6. Każda Karta Gry zostanie oznaczona numerem przypisanym do konkretnego Gracza.

7. Karty Gry będą wydawane w dniu odbywania się Gry, 8 kwietnia 2017 r. od godziny 10.00 tylko zarejestrowanym Graczom w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A; 15-087 Białystok.

8. Gra rozpocznie się po wydaniu Kart Gry wszystkim zarejestrowanym Graczom.

9. Organizator nie określa sposobu przemieszczania się Graczy w trakcie Gry.

II. ZASADY GRY

1. Warunkiem poprawnego zakończenia Gry jest odnalezienie Obiektów wskazanych w Karcie Gry oraz dostarczenie Karty Gry do Zespołu Szkół Katolickich najpóźniej o godz. 13.00 w dniu 8 kwietnia 2017 r.

2. O przyznaniu nagród będzie decydowała ogólna liczba zdobytych przez Gracza punktów.

3. Punkty w Grze można zdobywać odnajdując wskazane w Karcie Gry Obiekty oraz rozwiązując zadania.

4. Punktacja: w Grze można zdobyć maksymalnie 33 pkt., za odnalezienie wszystkich Obiektów oraz za prawidłowe rozwiązanie zadań – w każdym miejscu są do zdobycia 3 punkty.

5. Decyzja Organizatora w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna.

6. Gracz zostanie zdyskwalifikowany (Karta Gry nie weźmie udziału w zliczaniu punktów), a tym samym utraci możliwość zdobycia jednej z nagród w następujących przypadkach:

a) Karta Gry zostanie dostarczona do Zespołu Szkół Katolickich po godz. 13.00 dnia 8 kwietnia 2017 r.;

c) Gracz dostarczy Kartę Gry z innym numerem, niż ten, który został przypisany do jego nazwiska w chwili wydawania Karty Gry;

c) Gracz zgubi Kartę Gry;

d) Karta Gry ulegnie zniszczeniu na tyle poważnemu, że wykluczy to możliwość jej odczytania i zliczenia punktów;

e) gdy zajdzie podejrzenie, że Karta Gry (cała lub jej części) nie jest oryginalna (została skopiowana lub podrobiona inną metodą);

f) Gracz naruszy Regulamin, złamie zasady fair play, utrudni Grę innym Graczom.

8. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji Gracza jest ostateczna.

§ 4. UPOMINKI

1. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie upominków nastąpi 8 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Katolickich.

2. Nad prawidłowym przebiegiem liczenia punktów i protokołowania wyników Gry czuwa Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. Rafał Arciszewski.

3.Upominki otrzymają Gracze, którzy pokonają całą trasę Gry, wykonując zadania w wyznaczonych miejscach.

4. Nie jest możliwa wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rejestrując się do udziału w Grze, Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu organizacji i właściwego przebiegu Gry Miejskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

comments powered by Disqus